';
Menu

Serveis d’assessoria laboral

Elaboració de comptabilitats per a aquelles empreses que han decidit externalitzar el servei. Realitzem tot el procés comptable des de la recepció i digitalització de les factures i documents aportats.

Comptabilització de factures i de moviments bancaris:

Factures Emeses i Rebudes
Béns d’Inversió i Amortitzacions
Factures Intracomunitàries
Factures d’Importació/Exportació

Mecanització de llibres comptables.

Obtenció dels estats financers: documents que reflecteixen la situació i resultats econòmics de l’empresa.

Preparació i legalització dels llibres oficials davant el Registre Mercantil.

Confecció dels comptes anuals i dipòsit davant el Registre Mercantil.

Gestió d’impostos fiscals: confeccionar i presentar els models trimestrals -Models 110, 115, 349 i 201- i els models anuals 190, 180, 200 i 347.

Assessorament comptable per a empreses que tenen la seva pròpia estructura comptable donant suport tècnic, supervisió, anàlisi i emissió d’informes econòmics i financers.

Elaboració de fulles de salari juntament amb el resum de salari mensual.

Ajustos de retencions segons la normativa fiscal.

Liquidacions .

Actualització i revisió de convenis.

Remissió a la Seguretat Social dels Butlletins de Cotització.

Inscripció d’empreses a la Seguretat Social.

Obertura del centre de treball en la Conselleria.

Associació amb la Mútua d’Accidents de Treball.

Elaboració de contractes de treball, segons el lloc a cobrir, les necessitats de l’empresa i circumstàncies del treballador, prenent en consideració les bonificacions i avantatges dels contractes existents. Així com totes les modificacions de contracte que es puguin produir mentre duri la relació laboral del treballador amb l’empresa.

Tramitació de les situacions de maternitat, incapacitat, jubilació, baixes voluntàries i acomiadaments.

Assistència tècnica i professional en les Inspeccions de Treball.

Conciliacions davant el Tamib, judicis en el Jutjat social i consignacions judicials per acomiadament.

Legalització de llibres de visites.

Retencions trimestrals i anuals amb la presentació dels model 111 i 190.

Serveis d’assessoria comptable i fiscal

 Servicios de asesoría laboral

Elaboración de hojas de salario junto con el resumen de salario mensual.

Ajustes de retenciones según la normativa fiscal.

Liquidaciones y finiquitos.

Actualización y revisión de convenios.

Remisión a la Seguridad Social de los Boletines de Cotización.

Inscripción de empresas en la Seguridad Social.

Apertura del centro de trabajo en la Conselleria.

Asociación con la Mutua de Accidentes de Trabajo.

Elaboración de contratos de trabajo, según el puesto a cubrir, las necesidades de la empresa y circunstancias del trabajador, tomando en consideración las bonificaciones y ventajas de los contratos existentes. Así como todas las modificaciones de contrato que se puedan producir mientras dure la relación laboral del trabajador con la empresa.

Tramitación de las situaciones de maternidad, incapacidad, jubilación, bajas voluntarias y despidos.

Asistencia técnica y profesional en las Inspecciones de Trabajo.
Conciliaciones ante el Tamib, juicios en el Juzgado de lo Social y consignaciones judiciales por despido.

Legalización de libros de visitas.

Retenciones trimestrales y anuales con la presentación de los modelo 111 y 190.

 Servicios de asesoría contable y fiscal

Elaboración de contabilidades para aquellas empresas que han decidido externalizar el servicio. Realizamos todo el proceso contable desde la recepción y digitalización de las facturas y documentos aportados.

Contabilización de facturas y de movimientos bancarios.

Facturas Emitidas y Recibidas
Bienes de Inversión y Amortizaciones
Facturas Intracomunitarias
Facturas de Importación/Exportación.

Mecanización de libros contables.

Obtención de los estados financieros: documentos que reflejan la situación y resultados económicos de la empresa.

Preparar y legalizar los libros oficiales ante el Registro Mercantil.

Confeccionar las cuentas anuales y depósito ante el Registro Mercantil .

Gestión de impuestos fiscales: confeccionar y presentar los modelos trimestrales -Modelos 110, 115, 349 y 201- y los modelos anuales 190, 180, 200 y 347.

Asesoría contable para empresas que tienen su propia estructura contable prestando apoyo técnico, supervisión, análisis y emisión de informes económicos y financieros.